زبان ‌شناسی- محسن مهدوی مزده

زبان ‌شناسی- محسن مهدوی مزده

سخنران: محسن مهدوی مزده
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آریزونا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15:00 تا 15:40
موضوع کارگاه: زبان ‌شناسی