مدیریت بر همکنش آب سطحی و زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ شوری خاک، عدسی‌های آب شیرین و کاربرد داده‌های ژئوفیزیک- دکتر سینا علاقمند

مدیریت بر همکنش آب سطحی و زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ شوری خاک، عدسی‌های آب شیرین و کاربرد داده‌های ژئوفیزیک- دکتر سینا علاقمند

سخنران: دکتر سینا علاقمند
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: دانشگاه موناش
کشور: استرالیا 
محل سخنرانی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 25 آذر 1397، ساعت 10:00
موضوع کارگاه: مدیریت بر همکنش آب سطحی و زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ شوری خاک، عدسی‌های آب شیرین و کاربرد داده‌های ژئوفیزیک
Management of surface and groundwater use in arid and semi-arid condition