استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید- دکتر وحیده سادات عابدی

استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید- دکتر وحیده سادات عابدی

سخنران: دکتر وحیده سادات عابدی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ‌ریزی
زمان: دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: استراتژی های بازاریابی چندرسانه ای برای عرضه محصولات و خدمات جدید