مشارکت نیروی کار زنان متأهل و قدرت چانه ‌زنی درون خانوار-  صفورا معینی

مشارکت نیروی کار زنان متأهل و قدرت چانه ‌زنی درون خانوار- صفورا معینی

سخنران: صفورا معینی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
زمان: چهارشنبه 22 شهریور ماه 1396 ساعت: 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: مشارکت نیروی کار زنان متأهل و قدرت چانه ‌زنی درون خانوار
Married Women’s Labor Force Participation and Intra-Household Bargaining Power