مکانیک پردازش سیگنال صدا در گوش- آزمایش و شبیه سازی-  امیر نانکلی

مکانیک پردازش سیگنال صدا در گوش- آزمایش و شبیه سازی- امیر نانکلی

سخنران: امیر نانکلی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه میشیگان
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: سه ‌شنبه 24 مرداد ماه 1396 ساعت 10:30 تا 11:30
موضوع کارگاه: مکانیک پردازش سیگنال صدا در گوش- آزمایش و شبیه سازی
Mechanics of the Sound Signal Processing in the Ear; Experiment and Simulation