روش رشد لیزر چاه کوانتومی چندگانه GaAsBi / GaAs با اپیتاکسی پرتو مولکولی- دکتر وحید بهرامی‌یکتا

روش رشد لیزر چاه کوانتومی چندگانه GaAsBi / GaAs با اپیتاکسی پرتو مولکولی- دکتر وحید بهرامی‌یکتا

سخنران: دکتر وحید بهرامی‌یکتا
سمت: پژوهشگر
دانشگاه/سازمان: آی آن کانکت
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
دوشنبه 14 آبان ماه 1397، 17:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: روش رشد لیزر چاه کوانتومی چندگانه GaAsBi / GaAs با اپیتاکسی پرتو مولکولی
method of growing GaAsBiGaAs multiple quantum well laser with Molecular Beam Epitaxy