مهندسی حرارتی سیال میانی و مقیاس نانو مواد پیشرفته برای تقویت بهره وری در سیستم های انرژی آب- دکتر حسین سجودی

مهندسی حرارتی سیال میانی و مقیاس نانو مواد پیشرفته برای تقویت بهره وری در سیستم های انرژی آب- دکتر حسین سجودی

سخنران: دکتر حسین سجودی
سمت: مدرس  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده محیط ‌‌‌زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: دو‌شنبه 4 دی ماه 1396 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: مهندسی حرارتی سیال میانی و مقیاس نانو مواد پیشرفته برای تقویت بهره وری در سیستم های انرژی آب
Microscale Interfacial Thermal-Fluid Engineering and Advanced Nanomaterials