الیاف نوری ریز ساختار، لیزرهای فیبر و دستگاه های پیشرفته فیبر- دکتر زینب سنجابی ‌ازناوه

الیاف نوری ریز ساختار، لیزرهای فیبر و دستگاه های پیشرفته فیبر- دکتر زینب سنجابی ‌ازناوه

سخنران: دکتر زینب سنجابی ‌ازناوه
سمت: پژوهشگر
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مرکزی فلوریدا
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان: سه‌شنبه 13 آذر ماه 1397، ساعت 16:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: الیاف نوری ریز ساختار، لیزرهای فیبر و دستگاه های پیشرفته فیبر
Microstructured optical fibers, fiber lasers and advanced fiber devices