فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی- مهندس هادی ستوده

فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی- مهندس هادی ستوده

سخنران: مهندس هادی ستوده
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: آکادمی علوم داده ژرونیمس
کشور: هلند 
محل سخنرانی: کافه بازار
زمان: شنبه 8 دی 1397، ساعت 14:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: فرآیند کاوی و اهمیت آن در سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی
Mining process and its importance in organizations, companies and executive bodies