مدل سازی صادرات مواد مغذی به سواحل شرقی ایالات متحده- دکتر ابوذر طباطبایی

مدل سازی صادرات مواد مغذی به سواحل شرقی ایالات متحده- دکتر ابوذر طباطبایی

سخنران: دکتر ابوذر طباطبایی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان:
یکشنبه، 22 مهرماه 1397، ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: مدل سازی صادرات مواد مغذی به سواحل شرقی ایالات متحده