رویکردهای چند عامل برای کنترل هوشمند ترافیک از طریق فناوری فایو جی- الهه رضایی

رویکردهای چند عامل برای کنترل هوشمند ترافیک از طریق فناوری فایو جی- الهه رضایی

سخنران: الهه رضایی
سمت: دستیار پژوهشی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس دالاس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده عمران و شهرسازی دانشگاه صنعتی شریف
زمان: یک ‌شنبه 5 شهریور ماه 1396 ساعت 10:00 الی 11:00
موضوع کارگاه: رویکردهای چند عامل برای کنترل هوشمند ترافیک از طریق فناوری فایو جی
Multi-Agent Based Approaches for Intelligent Traffic Control & Realization via 5G Technology