چارچوب غربالگری یکپارچه چند معیاره برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری در طراحی سیستم های مهندسی- دکتر مهدی رنجبر بورانی

چارچوب غربالگری یکپارچه چند معیاره برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری در طراحی سیستم های مهندسی- دکتر مهدی رنجبر بورانی

سخنران: دکتر مهدی رنجبر بورانی
سمت: دکترای مهندسی‌ صنایع  و سیستم ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ملی‌ سنگاپور
کشور: سنگاپور
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
زمان: شنبه 4 اردیبهشت 1395 ساعت 11 الی 12
موضوع کارگاه: چارچوب غربالگری یکپارچه چند معیاره برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری در طراحی سیستم های مهندسی