شبیه سازی چند مقیاس جریان چند فاز در رسانه متخلخل- دکتر هادی حاجی ‌بیگی

شبیه سازی چند مقیاس جریان چند فاز در رسانه متخلخل- دکتر هادی حاجی ‌بیگی

سخنران: دکتر هادی حاجی ‌بیگی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت
کشور: هلند
محل سخنرانی:
پردیس 2 دانشکده‌ های فنی دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 30 بهمن ماه 1396، 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: شبیه سازی چند مقیاس جریان چند فاز در رسانه متخلخل
Multiscale Simulation of Multiphase Flow in Porous Media