رموز و ظرافت های پیش بینی اقتصادی و مالی- علی حبیب‌نیا

رموز و ظرافت های پیش بینی اقتصادی و مالی- علی حبیب‌نیا

سخنران: علی حبیب‌نیا
سمت: دانشجوی سال آخر دکتری  
دانشگاه/سازمان: مدرسه اقتصاد لندن
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان: شنبه  13 شهریور 95، ساعت 14 تا 16
موضوع کارگاه: رموز و ظرافت های پیش بینی اقتصادی و مالی