چالش های عصب علمی، مکانیکی و کنترل در دستکاری سه دستی: از مطالعات رفتاری تا توسعه رابط های انسان و ربات- دکتر الهه عبدی

چالش های عصب علمی، مکانیکی و کنترل در دستکاری سه دستی: از مطالعات رفتاری تا توسعه رابط های انسان و ربات- دکتر الهه عبدی

سخنران: دکتر الهه عبدی
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه موناش
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
زمان: سه‌شنبه 18 دی ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: چالش های عصب علمی، مکانیکی و کنترل در دستکاری سه دستی: از مطالعات رفتاری تا توسعه رابط های انسان و ربات
neuroscientific, Mechanical and control challenges in Three-Handed Mani