انرژی‌های نوین و تجدید‌پذیر-  دکتر ابوذر طباطبایی

انرژی‌های نوین و تجدید‌پذیر- دکتر ابوذر طباطبایی

سخنران: دکتر ابوذر طباطبایی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه یاسوج
زمان: یک‌شنبه 27 آبان ماه 1397، ساعت 10:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: انرژی‌های نوین و تجدید‌پذیر
New and renewable energies