رویکرد‌های نوین در ارزیابی و مدیریت نگهداری زیرساخت‌ها- دکتر مجتبی محمودیان

رویکرد‌های نوین در ارزیابی و مدیریت نگهداری زیرساخت‌ها- دکتر مجتبی محمودیان

سخنران: دکتر مجتبی محمودیان
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آر ام ای تی
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: چهار‌شنبه 3 بهمن ماه 1397، ساعت 13:30 تا 17:30
موضوع کارگاه: رویکرد‌های نوین در ارزیابی و مدیریت نگهداری زیرساخت‌ها
New approaches in infrastructure maintenance assessment and management