قوانین و مقررات موجودات زنده تراریخته در کشور نیوزیلند- دکتر ماندا صفوی

قوانین و مقررات موجودات زنده تراریخته در کشور نیوزیلند- دکتر ماندا صفوی

سخنران: دکتر ماندا صفوی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اتاگو
کشور: نیوزلند
محل سخنرانی:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
زمان: سه‌ شنبه 5 دی ماه 1396 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: قوانین و مقررات موجودات زنده تراریخته در کشور نیوزیلند
New Zealand Transgenic Living Rules and Regulations