اقدامات غیر تعرفه ای از طریق زنجیره ارزش جهانی- دکتر مهدی قدسی

اقدامات غیر تعرفه ای از طریق زنجیره ارزش جهانی- دکتر مهدی قدسی

سخنران: دکتر مهدی قدسی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه مطالعات جهانی اقتصاد وین
کشور: اتریش
محل سخنرانی:
دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: سه ‌شنبه 5 دی ماه 1396 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: اقدامات غیر تعرفه ای از طریق زنجیره ارزش جهانی
non-Tariff Measures Trickling through Global Value chain