بی اعتباری حفر اپتومکانیکی- دکتر شبیر برزنجه

سخنران: دکتر شبیر برزنجه
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: آی اس تی
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: پژوهشگاه دانش‌ های بنیادی
زمان: چهار‌شنبه 21 تيرماه 1396 ساعت 14:00
موضوع کارگاه: بی اعتباری حفر اپتومکانیکی