رویکردهای ژنومی جدید برای مطالعه دینامیک تکاملی مقاومت ضد میکروبی- دکتر دانش مرادی گراوند

رویکردهای ژنومی جدید برای مطالعه دینامیک تکاملی مقاومت ضد میکروبی- دکتر دانش مرادی گراوند

سخنران: دکتر دانش مرادی گراوند
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه سنجر تراست ولکام
کشور: انگلستان 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
زمان: دوشنبه 26 آذر ماه 1397، ساعت 13:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: رویکردهای ژنومی جدید برای مطالعه دینامیک تکاملی مقاومت ضد میکروبی
Novel Genomic Approaches to Study Evolutionary Dynamics of Antimicrobial Resistance