پردازش اطلاعات کوانتومی روی تراشه- دکتر شبیر برزنجه

پردازش اطلاعات کوانتومی روی تراشه- دکتر شبیر برزنجه

سخنران: دکتر شبیر برزنجه
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مریلند
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان:
چهارشنبه 15 فروردین ماه 1397، ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: پردازش اطلاعات کوانتومی روی تراشه
on-Chip Quantum information processing