تخصیص پویای تخت به بیماران در آی سی یو- دکتر حمیدرضا اسلامی

تخصیص پویای تخت به بیماران در آی سی یو- دکتر حمیدرضا اسلامی

سخنران: دکتر حمیدرضا اسلامی
سمت: دستیار پژوهشی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
زمان: شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: تخصیص پویای تخت به بیماران در آی سی یو