بهینه‌ سازی جذب و یا عایق‌ بندی صدا در فوم‌ های پلی اورتان- دکتر محمدصادق غلامی

بهینه‌ سازی جذب و یا عایق‌ بندی صدا در فوم‌ های پلی اورتان- دکتر محمدصادق غلامی

سخنران: دکتر محمدصادق غلامی
سمت: دستیار پژوهشی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شربروک
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه 4 دی ماه 1396، 12:00 تا 13:30
موضوع کارگاه: بهینه‌ سازی جذب و یا عایق‌ بندی صدا در فوم‌ های پلی اورتان
Optimization of sound absorption or insulation in polyurethane foams