بهینه سازی پیکربندی زنجیره تأمین و سیاست های تولید و فروش محصولات جدید در افق های مختلف برنامه ریزی

بهینه سازی پیکربندی زنجیره تأمین و سیاست های تولید و فروش محصولات جدید در افق های مختلف برنامه ریزی

سخنران: دکتر محمد دهقانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نورث ایسترن
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه یزد
زمان: چهارشنبه 5 دی ماه 1397، ساعت 12:30
موضوع کارگاه: بهینه سازی پیکربندی زنجیره تأمین و سیاست های تولید و فروش محصولات جدید در افق های مختلف برنامه ریزی
Optimizing the supply chain configuration and production-sales policies for new products over