ديالكتيك ارگانيك و مكانيك در تئاتر (تئاتر عروسکی)-  ستاره امینیان

ديالكتيك ارگانيك و مكانيك در تئاتر (تئاتر عروسکی)- ستاره امینیان

سخنران: ستاره امینیان
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه پاریس
کشور: فرانسه
محل سخنرانی: دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا
زمان:
یکشنبه 13 اسفندماه ساعت 9:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: ديالكتيك ارگانيك و مكانيك در تئاتر (تئاتر عروسکی)
Organic and mechanical dialectics in puppet theater