کاربرد نانو فیلتراسیون حلال‌های آلی- دکتر محمدحسین داوود آبادی فراهانی

کاربرد نانو فیلتراسیون حلال‌های آلی- دکتر محمدحسین داوود آبادی فراهانی

سخنران: دکتر محمدحسین داوود آبادی فراهانی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ملی سنگاپور
کشور: سنگاپور
محل سخنرانی:
دانشکده شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه ‌شنبه 5 دی ماه 1396 17:00
موضوع کارگاه: کاربرد نانو فیلتراسیون حلال‌های آلی