نوشتن مقالات برای انتشار در مجلات معتبر مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی- دکتر شهلا قبادی

نوشتن مقالات برای انتشار در مجلات معتبر مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی- دکتر شهلا قبادی

سخنران: دکتر شهلا قبادی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه منچستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زمان: شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت 13:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: نوشتن مقالات برای انتشار در مجلات معتبر مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی
paper writing