برچسب های جزئی جادویی و طرح ضد انفجار نمودار پیوستگی- مریم فرهمند

برچسب های جزئی جادویی و طرح ضد انفجار نمودار پیوستگی- مریم فرهمند

سخنران: مریم فرهمند
سمت: دانشجوی دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: سه ‌شنبه12 دی ماه 1396، 13:00 تا 14:30
موضوع کارگاه: برچسب های جزئی جادویی و طرح ضد انفجار نمودار پیوستگی
Partially Magic Labelings and the Antimagic Graph Conjection