گذشته، حال، آینده: بررسی محاسباتی از نوع شناسی تنش به 1000 زبان- دکتر احسان الدین عسگری

گذشته، حال، آینده: بررسی محاسباتی از نوع شناسی تنش به 1000 زبان- دکتر احسان الدین عسگری

سخنران: دکتر احسان الدین عسگری
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: شنبه 21 بهمن ماه 1396، 14:00 تا 15:30
موضوع کارگاه: گذشته، حال، آینده: بررسی محاسباتی از نوع شناسی تنش به 1000 زبان
past, Present, Future A Computational Investigation of the Typology of the Tense in 1000 Language