تومورهای استخوانی کودکان و تومورهای نرم- دکتر مجید چالیان

تومورهای استخوانی کودکان و تومورهای نرم- دکتر مجید چالیان

سخنران: دکتر مجید چالیان
سمت: رزیدت رادیولوژی
دانشگاه/سازمان: کلیولند
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: بیمارستان علی اصغر
زمان: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: تومورهای استخوانی کودکان و تومورهای نرم