ارزیابی عملکرد شرکت های تحقیق و توسعه- پگاه خوش ‌نویس

ارزیابی عملکرد شرکت های تحقیق و توسعه- پگاه خوش ‌نویس

سخنران: پگاه خوش ‌نویس
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لون
کشور: بلژیک
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان: چهارشنبه ۱۸ مرداد1396 ساعت ۱۶:۰۰- ۱۷:۳۰
موضوع کارگاه: ارزیابی عملکرد شرکت های تحقیق و توسعه
performance evaluation