ام آر آی/پت، کاربردهای بالینی، ملاحظات فنی- دکتر مجید چالیان

ام آر آی/پت، کاربردهای بالینی، ملاحظات فنی- دکتر مجید چالیان

سخنران: دکتر مجید چالیان
سمت: رزیدت رادیولوژی
دانشگاه/سازمان: کلیولند
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: بیمارستان رسول اکرم
زمان: شنبه 16 اردیبهشت 1396 ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: ام آر آی/پت، کاربردهای بالینی، ملاحظات فنی