مکانیسم فیزیکی هیسترزیس در Tip Vortex Cavitation Inception and Desinence-آقای علی امینی

مکانیسم فیزیکی هیسترزیس در Tip Vortex Cavitation Inception and Desinence-آقای علی امینی

سخنران: آقای علی امینی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: مدرسه فدرال پلی تکنیک لوزان
کشور: سوئیس 
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران
زمان: ‌سه‌شنبه 11 دی 1397، ساعت 13:30 تا 15:00
موضوع کارگاه: مکانیسم فیزیکی هیسترزیس در Tip Vortex Cavitation Inception and Desinence
physical Mechanism of Hysteresis in Tip Vortex Cavitation Inception and Desinence