پلیمرهای پلاسما برای چسبندگی سلول انتخابی- سارا بابایی

پلیمرهای پلاسما برای چسبندگی سلول انتخابی- سارا بابایی

سخنران: سارا بابایی
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان:
دوشنبه 20 فروردین1397، ساعت 15:30 تا 17:30
موضوع کارگاه: پلیمرهای پلاسما برای چسبندگی سلول انتخابی
Plasma Polymers for Selective Cell Adhesion