قابلیت عملکرد سطح پلیمر برای بهبود چسبندگی و بی حرکتی بیومولکول ها- دکتر احمد رضائی کلاهچی

قابلیت عملکرد سطح پلیمر برای بهبود چسبندگی و بی حرکتی بیومولکول ها- دکتر احمد رضائی کلاهچی

سخنران: دکتر احمد رضائی کلاهچی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: موسسه لایبنیتس
کشور: آلمان
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
زمان: سه ‌شنبه 5 دی ماه 1396 15:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: قابلیت عملکرد سطح پلیمر برای بهبود چسبندگی و بی حرکتی بیومولکول ها