قدرت تقاضا: بررسی تاثیر یک رویداد در آموزش عالی- دکتر مهدی مجبوری

سخنران: دکتر مهدی مجبوری
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: کالج بابسون
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان:
دوشنبه 7خرداد 1397، ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: قدرت تقاضا: بررسی تاثیر یک رویداد در آموزش عالی
power of demand