بتن پیش ‌تنیده- دکتر محمدحسن ملازاده

بتن پیش ‌تنیده- دکتر محمدحسن ملازاده

سخنران: دکتر محمدحسن ملازاده
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه منچستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 6 دی ماه 1396 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: بتن پیش ‌تنیده
Prestressed concrete