حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها-دکتر مینا شیخ علیشاهی

حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها-دکتر مینا شیخ علیشاهی

سخنران: دکتر مینا شیخ علیشاهی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آیندهون
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: دو‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها
Privacy Preserving Data Analysis