مطالعه واکنش پروتئین پروتئین با استفاده از میکرولوژی- دکتر مرجان شایگان

مطالعه واکنش پروتئین پروتئین با استفاده از میکرولوژی- دکتر مرجان شایگان

سخنران: دکتر مرجان شایگان
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زمان: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 10:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: مطالعه واکنش پروتئین پروتئین با استفاده از میکرولوژی