ارتقا تصمیم گیری گروهی در سازمان ها- دکتر گلچهره سهراب

ارتقا تصمیم گیری گروهی در سازمان ها- دکتر گلچهره سهراب

سخنران: دکتر گلچهره سهراب
سمت: استادیار  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه انتاریو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری
زمان: چهارشنبه  17 شهریور 1395، ساعت 10 تا 12
موضوع کارگاه: ارتقا تصمیم گیری گروهی در سازمان ها