حفاظت و امن‌ سازی ساختمان‌ها با انرژی‌ های تجدید پذیر- دکتر فاطمه منصور

حفاظت و امن‌ سازی ساختمان‌ها با انرژی‌ های تجدید پذیر- دکتر فاطمه منصور

سخنران: دکتر فاطمه منصور
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه قطر
کشور: قطر
محل سخنرانی: پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف
زمان: چهارشنبه 3 آبان ماه 1396 ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: حفاظت و امن‌ سازی ساختمان‌ها با انرژی‌ های تجدید پذیر
Protecting and Securing Buildings