تئوری حفاظت از سیستم های قدرت آینده با استفاده از معکوس زمان- دکتر رضا رزاقی

تئوری حفاظت از سیستم های قدرت آینده با استفاده از معکوس زمان- دکتر رضا رزاقی

سخنران: دکتر رضا رزاقی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه موناش
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: پردیس دانشکده‌ های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه 21 اسفندماه 1396، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: تئوری حفاظت از سیستم های قدرت آینده با استفاده از معکوس زمان
Protection of future power systems using Time Reversal theory