ارائه خدمات دندانپزشکی به اورژانس- دکتر علی جدیدزاده

ارائه خدمات دندانپزشکی به اورژانس- دکتر علی جدیدزاده

سخنران: دکتر علی جدیدزاده
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده های فنی دانشگاه تهران
زمان:
چهارشنبه 16 اسفند ماه 1396، ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: ارائه خدمات دندانپزشکی به اورژانس
provision of dental care