چاپ مقاله در ژورنال های برتر مدیریتی جهان- دکتر محمد کیهانی

چاپ مقاله در ژورنال های برتر مدیریتی جهان- دکتر محمد کیهانی

سخنران: دکتر محمد کیهانی
سمت: استادیار گروه کارآفرینی و نوآوری و گروه راهبرد و سازمان ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: سه شنبه 21 اردیبهشت ساعت 14 الی 16
موضوع کارگاه: چاپ مقاله در ژورنال های برتر مدیریتی جهان