مدلسازی فرکتال برای انتخاب استراتژی معدن- دکتر امیر بیژن یثربی

مدلسازی فرکتال برای انتخاب استراتژی معدن- دکتر امیر بیژن یثربی

سخنران: دکتر امیر بیژن یثربی
سمت: محقق افتخاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اکستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: ایمیدرو
زمان: سه‌شنبه 25 آبان 1395 ساعت 8:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: مدلسازی فرکتال برای انتخاب استراتژی معدن