مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI- دکتر مهدی صفوی

مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI- دکتر مهدی صفوی

سخنران: دکتر مهدی صفوی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ادینبورگ
کشور: اسکاتلند 
محل سخنرانی: دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه 10 دی‌ماه 1397، ساعت 09:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: مقاله نویسی (مقالات کیفی) برای چاپ در مجلات ISI
Qualitative articles