تحقیقات کیفی در سیستم های مدیریت و اطلاعات- دکتر شهلا قبادی

تحقیقات کیفی در سیستم های مدیریت و اطلاعات- دکتر شهلا قبادی

سخنران: دکتر شهلا قبادی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه منچستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: تحقیقات کیفی در سیستم های مدیریت و اطلاعات
Qualitative Research in Management and Information Systems