عدم امنیت شغلی از منظر کمی و کیفی- مرتضی چرخابی

عدم امنیت شغلی از منظر کمی و کیفی- مرتضی چرخابی

سخنران: مرتضی چرخابی
سمت: دانشجو دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ورونا
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان: چهارشنبه 16 فروردین 1396 ساعت 15:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: عدم امنیت شغلی از منظر کمی و کیفی