بهینه‌ سازی توزیع واگن‌ های باری- دکتر روح‌الله حیدری

بهینه‌ سازی توزیع واگن‌ های باری- دکتر روح‌الله حیدری

سخنران: دکتر روح‌الله حیدری
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی راه‌ آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
زمان: دوشنبه27 آذرماه  1396 ساعت: 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: بهینه‌ سازی توزیع واگن‌ های باری
railcar